Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Ce credem noi

 • Noi credem în Biblie ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu:„Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 2. Petru 1,20-21
 • Există doar un singur Dumnezeu, care există în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Matei 28,19
 • Isus Hristos este singurul fiu al Lui Dumnezeu. El a fost născut de fecioara Maria în Betleem, El a fost crucificat şi îngropat, a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer. El stă astăzi la dreapta Tatălui si este mijlocitorul nostru.
 • Toţi oamenii au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu porunceşte tuturor pocainta omului, ca o condiţie prealabilă pentru iertarea păcatelor: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele,” Faptele Apostolilor. 3,19
 • Crezând in opera răscumpărătoare a lui Isus, omul este reînnoit şi devine cetăţean al împărăţiei lui Dumnezeu: „Şi sânt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.” Romani 3,24
 • Voia lui Dumnezeu este o viaţă de curăţie: „Ci, după cum Cel ce v'a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.” 1 Pet. 1,15
 • Noi credem în umplerea cu Duhul Sfânt ca pe timpul primilor crestini la Rusalii: „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Faptele Apostolilor. 2,38
 • Vorbirea în alte limbi, precum dă Duhul Sfânt, este primul semn al botezului cu Duhul Sfânt „Şi toţi s'au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” Faptele Apostolilor 2,4
 • Botezul în apă se face prin scufundare. Toţi credincioşii sunt botezaţi în Numele Tatălui al Fiului şi al Duhului Sfânt. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Matei. 28,19
 • Vindecarea bolilor prin puterea lui Dumnezeu, este posibilă pentru toţi oamenii în răscumpărarea: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii (Sau: bătrâni.). Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” Jacov  5,14-16
 • Noi sărbătorim Cina Domnului ca un memorial. Isus a spus ucenicilor săi în timpul Cinei celei de Taină: „Pentru că Eu v'am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.” ." Ioan 13.12-14
 • Noi credem în a doua venire a lui Isus: „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”„ 1 Tes. 4.15-17
 • Morţii vor fi înviaţi corporale, credincioşii la viaţa veşnică, cei răi la osânda veşnică. „Şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.” Matei 25.46